About us :: Участь у нормотворчості


Пропозиції ЦГА щодо проектів актів про участь громадськості у розробці та прийнятті рішень

 

Нагадаємо, що до 25 червня триває обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (посилання на веб-сайті Міністерства юстиції http://www.minjust.gov.ua/0/30256). Він стосується як проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, так і положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.
 
Основний акцент пропозицій програми правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури  стосується обов’язковості виконання актів про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. На сьогодні чинним є порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики (затв. Постановою КМУ від 6 січня 2010 р. №10, див. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=10-2010-%EF). Проте дотримання процедур, наприклад, оприлюднення проектів для проведення електронних консультацій на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та веб-сайтах органів виконавчої влади,  є досить низьким (про що можна зробити висновки із порівняння актів, які оприлюднені, та які уже прийняті).
 
Для  реального функціонування акту, на думку експертів Центру, потрібно передбачити дієвий механізм, який би забезпечував врахування цих інструментів громадської участі та дотримання процедур консультацій всіма органами виконавчої влади.
Таким засобом у країнах (наприклад,  такий механізм ввела і Молдова) є положення про те, що якщо акт підлягає державній реєстрації,  у випадку недотримання процедур консультацій, відмовляють у його реєстрації. Такий же підхід містить Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо регуляторних актів. Відсутність оприлюднення проекту регуляторного акту, який реєструється органами юстиції, є підставою для відмови у його державній реєстрації, відповідно він не набуває юридичної сили.  На сьогодні відповідно до чинного законодавства такими актами, які підлягають державній реєстрації, є нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Положення про держреєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів   виконавчої влади затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 1992 року №731.  Вважаємо, що і для забезпечення обов’язковості дотримання процедур консультацій із громадськістю, слід поширити таку процедуру реєстрації.
Наступним є питання про те, який саме урядовий орган буде сприяти організаціям громадського сектору у реалізації цих інструментів, здійснюватиме моніторинг дій органів влади по забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Як один із варіантів, це може здійснювати Секретаріат Кабінету Міністрів України, оскільки він сьогодні залучений і до сприяння проведенню громадської експертизи, і за проектом на веб-сайті Секретаріату публікуються повідомлення про оприлюднення та обговорення актів. Окремо слід передбачити право Секретаріату звертатись до органів юстиції щодо недотримання процедур консультацій із громадськістю для вирішення питання про відмову у проведенні державної реєстрації акту.
На перспективу при урегулюванні таких консультацій на рівні закону, потрібними є встановлення такого порядку і для проектів законів, оскільки якість законотворчості у парламенті, наприклад, щодо прав людини, діяльності неурядового сектору без консультацій із громадськістю є досить низькою, може обмежувати права (наприклад, на сьогодні є приклади із правом на мирні зібрання, частковими змінами до законодавчих актів про діяльність неурядового сектору та ін..)
Щодо діяльності громадських рад - у проекті положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації детально приділено увагу порядку створення, організаційної діяльності громадських рад, водночас у кінці проекту акту вказується «рішення громадської ради мають рекомендаційний характер» (ч.14). Таким чином, надалі відсутньою буде «мотивація» органів державної влади співпрацювати із радами, а організацій використовувати цей інструмент громадської участі. Як  один із варіантів, можна використати ті механізми, які є у Постанові КМУ «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 року №976. Окрім того, складається ситуація, коли керуючись Постановою №976, одна організація може у результаті проведення громадської експертизи отримати врахування пропозицій, а громадська рада, яка проходитиме складні процедури створення та діяльності, не матиме жодного впливу. Тому потрібно передбачити, наприклад, обов’язкове оприлюднення пропозицій громадської ради органом влади, розгляд пропозицій на найближчому засіданні органу (розгляд керівником органу виконавчої влади) за участю представників ради, розробку і затвердження органом виконавчої влади за результатами розгляду пропозицій заходів, які спрямовані на їх реалізацію, надання письмової відповіді в десятиденний строк, обов’язок розміщувати інформацію на власному веб-сайті та інші. Також передбачити обов’язки надання інформації органами державної влади за скороченими термінами, обов’язковість надання проектів актів, які підлягають консультуванню із громадськістю, громадським радам.

Додаток: пропозиції


  Версія для друку

  Лінк на e-mail