About us :: Участь у нормотворчості


У ВРУ зареєстровано проект закону «Про громадські організації» від депутатів НУ-НС

Із варіантом  проекту від депутатів  блоку "Наша Україна - Народна самооборона" можна ознайомитись на веб-сайті Верховної Ради України. Зареєстрували законопроект народні депутати Мойсик В.Р., Карпук В.Г., Гуменюк О.І. Нагадаємо, що Міністерство юстиції також готує законопроект про громадські організації, який планує подавати уряд.

   Як вірно вказується у пояснювальній записці проекту, "подальший розвиток інститутів громадянського суспільства, значною мірою залежить від стану нормативно-правової бази у цій сфері. Основним напрямом удосконалення є її приведення до відповідних європейських стандартів."
    Також вказується, що проект покликаний вирішити такі проблеми правового регулювання громадських організацій:
 - ускладнену процедуру легалізації (державної реєстрації) громадських організацій (фактично подвійна);
- здійснення державного контролю за статутною діяльністю громадських організацій;
- відсутність адекватної сучасним вимогам і умовам фінансової основи діяльності громадської організації (вилучення членських внесків з видів надходжень, що звільняються від оподаткування);
- декларативний принцип залучення громадських організацій до підготовки, обговорення, а, найголовніше, врахування її думки при прийнятті державних рішень;
- відсутність реального механізму залучення громадськості до проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, неврахування у їх діяльності підготовлених громадськістю пропозицій щодо розв`язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі;
- обмеження права юридичних осіб на заснування або членство в громадській організації тощо.
   Водночас у самому тексті законопроекту не всі питання знайшли своє вирішення, в тому числі щодо територіальних статусів, проблем легалізації, контролю держави за діяльністю громадських організацій.
 Особливі види ГО та мета. Проект закону пропонує відносити благодійні організації також до громадських організацій, вводить такі різновиди ГО: благодійні організації;  фахові організації;  організації роботодавців;  професійні спілки; інші громадські організації. Фахові ж організації у проекті – це вид самоорганізації громадян і юридичних осіб приватного права, що створюються з метою реалізації суспільних інтересів і впровадження засад саморегулювання та самоврядування у визначеній статутом сфері, галузі чи секторі діяльності, професії.  Щодо мети, то  громадська організація створюється з метою реалізації суспільних інтересів у визначеній статутом сфері, галузі чи секторі діяльності, професії, а також задоволення і захисту законних спільних інтересів своїх членів.
    Територіальні статуси. Надалі у статті 6 проекту пропонується збереження територіальних статусів – ГО діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.  Отримання всеукраїнського статусу ускладнене. Хоча  на сьогодні це уже найбільш визнана проблема як з боку громадськості, так і  уряду, що не відповідає європейським стандартам правового середовища для громадських організацій.  
    Права юросіб бути засновниками та членами ГО. Громадські організації можуть об’єднуватись тільки у спілки. Хоча враховуючи віднесення благодійних також до громадських, благодійні та громадські організації зможуть створювати таке об’єднання. У проекті передбачено, що юридичні особи приватного права можуть бути засновниками та  членами.
  Орган легалізації та реєстрації. Щодо органу легалізації, за проектом мають здійснювати ці функції Міністерство юстиції та його територіальні органи. Також, як  в  урядовому проекті, пропонують автори надати  працівникам органів юстиції права державного реєстратора юридичних осіб. Тому ці процедури передбачається об’єднати,   легалізувати та реєструвати ГО як юрособу у одному органі державної влади. Водночас відсутні у прикінцевих та перехідних положеннях зміни до законів про державну реєстрацію (цей обов’язок покладається на КМУ- підготувати і подати до парламенту відповідні зміни, але за таких умов навряд чи закон набуде чинності з дня опублікування, як це передбачено проектом, а тільки після переформатування системи реєстрації під нові умови, в тому числі це передбачає і витрати із бюджету).
   Як в депутатському, так і урядовому пропонується надати строк десять днів для легалізації та реєстрації організації. Такий же термін для погодження змін у статут (для юросіб на сьогодні це три робочі дні).
 Серед документів на реєстрацію  вилучено відомості про засновників, але є відомості про склад утворених органів управління громадської організації.
 Очевидно, що надалі чинною залишиться стаття 186-5 Кодексу про адмінправопорушення, що передбачає відповідальність за діяльність неформальних об’єднань громадян, легалізація є обов’язковою і для таких об’єднань.
   Легалізація шляхом повідомлення. Пропонується зберегти можливість легалізовуватись шляхом повідомлення. Водночас легалізація благодійних організацій, фахових організацій, організацій роботодавців та професійних спілок здійснюється лише шляхом їх державної реєстрації.  Для легалізації подається повідомлення за встановленою Міністерством юстиції формою, хоч основні вимоги до повідомлення визначені у проекті. Підписи посвідчуються нотаріально.  Визначено можливість відмови у легалізації шляхом повідомлення (за чинним законом «Про об’єднання» не має повноваження органу легалізації приймати рішення про відмову у легалізації). Позитивом є те, що відповідно до статті 17, громадські організації, які легалізовані шляхом повідомлення про заснування, для отримання статусу юридичної особи можуть звернутись до органу легалізації для проведення процедури державної реєстрації. (сьогодні потрібно спочатку припинити легалізовану шляхом повідомлення організацію, і реєструвати нову як юридичну особу). Також визначено порядок припинення легалізованої шляхом повідомлення громадської організації, та які дії має вчинити орган легалізації.
  Внесення змін до статуті не спрощено, окрім того, на відміну від чинного Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організації надалі змушені викладати статут у новій редакції,  не має можливості викладати зміни як окремий додаток. Також повинні ГО повідомляти про внесення змін до відомостей про склад органів управління.
   Символіка громадських організацій підлягає  обов’язковій реєстрації. Щодо прав організацій, вони користуються правами, але тільки тими, що передбачені законами України (не законодавством або тими, які не заборонені законами). Тому у разі прийняття нових інструментів на кшталт участі у громадських радах, експертизи, які будуть визначені урядовими актами, може на кожному кроці органами влади ставитись питання, чи зможуть їх реалізовувати організації. Проект визначає, що з метою виконання статутних цілей і завдань зареєстровані громадські організації можуть здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, засновувати підприємства, установи та організації. У пояснювальній записці декларується  проблема про членські внески та віднесення їх до таких, що не оподатковуються, але у проекті немає вирішення питання, що мало б здійснюватись через внесення змін до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».
 На жаль, хоч у пояснювальній записці вказується, що проект покликаний вирішити проблеми здійснення держконтролю за статутною діяльністю організацій, надалі  передбачається, що органи легалізації здійснюють контроль, в тому числі у разі порушення законодавства,  можуть виносити попередження, звертатись до суду щодо застосування штрафу, примусового розпуску чи призупинення окремих видів діяльності. Питання про те, яким чином буде здійснюватись контроль, та як проводитимуться планові та позапланові перевірки, - замовчується.
    Цікавими є підстави припинення ГО легалізованої шляхом повідомлення, а саме у випадку виявлення органом легалізації при здійсненні державного контролю факту відсутності протягом більш як трьох років діяльності громадської організації, спілки громадських організацій, легалізованих шляхом повідомлення, орган легалізації оголошує таку громадську організацію припиненою шляхом публікації відповідного повідомлення у друкованих засобах масової інформації. Таким чином, у цьому випадку навіть не передбачено обов’язку звернутись до суду.
   Прикінцеві положення передбачають обовязок  усіх легалізованих громадських організацій протягом року внести зміни до своїх статутів та зареєструвати їх в органах легалізації.
   Закладено форми і способи оприлюднення інформації про діяльність ГО, в тому числі організації повинні обнародувати свої статутні та нормативні документи, склад керівництва, звітні дані про джерела фінансування та витрати. ГО, які зареєстровані – оприлюднювати через електронні ЗМІ (сайти)  свої статутні та інші нормативні документи,  персональний склад керівних органів,  персональний склад виконавчих органів,   протоколи зібрань вищих керівних органів (загальних зборів, конференцій, з’їздів),  протоколи засідань керівних органів, що діють в період між зібраннями вищих керівних органів, дані організації про джерела фінансування та витрати, контактні дані керівництва організації,  контактні дані керівництва регіональних і місцевих осередків організації, якщо такі існують. Оприлюднення вказаних даних проводиться не пізніше двох місяців після прийняття відповідного документу, проведення зібрань і засідань, створення місцевого осередку, закінчення календарного року .
 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail