Про нас

Центр громадської адвокатури – незалежна неурядова неприбуткова організація, яка об’єднує громадських активістів, науковців, журналістів, студентів, активістів громад у впровадженні правових, інформаційних, адвокаційних ініціатив у сфері захисту Прав Людини, розвитку громад та місцевого самоврядування, підвищення спроможності НУО та органів публічної влади до співпраці, інших демократичних інститутів, здійсненні аналітичних досліджень, громадських моніторингів, лобіювання суспільно значимих рішень на державному та локальних рівнях.

Центр громадської адвокатури був утворений як результат самоорганізації громадських захисників, правників, журналістів, політологів, студентів та просто небайдужих активістів.

Центр має значний досвід у наданні безкоштовної правової допомоги населенню у пріоритетних напрямках вирішення проблем захисту Прав Людини та розвитку громади, розвитку демократичних інститутів, співпраці громадськості та влади, посилення спроможності НУО, підвищенні прозорості та підзвітності влади.

Основними напрямками діяльності Організації є:

§ сприяння розвитку безоплатної правової допомоги;

§ надання правової допомоги, яка не гарантується державою, або визначена Правлінням  Організації як пріоритетна;

§ реалізація інших форм  правової допомоги та  захисту Прав Людини;

§ адвокація реформування законодавства з врахуванням потреб цільових груп, вирішення проблем, іноземного досвіду;

§ сприяння інтеграції до Європейської спільноти та інших міжнародних спільнот, встановленню партнерських стосунків між інститутами громадянського суспільства, територіальними громадами, бізнесом;

§ сприяння розвитку громадянського суспільства та посилення його спроможностей, формування та промоція успішних практик;

§ сприяння підвищення транспарентності, підзвітності та відповідальності органів публічної влади та юридичних осіб публічного права, співпраці із громадськістю, запровадження механізмів залучення громадян та інституцій до формування, реалізації, моніторингу рішень;

§ сприяння  впровадженню інформаційних технологій, інновацій у діяльності інститутів громадянського суспільства,  інститутів публічної влади та бізнесу, що сприяють прозорості діяльності, посиленню спроможності, залучення зацікавлених сторін до діяльності;

§ сприяння розвитку територіальних громад,  інфраструктури, соціальної та інших сфер, активності та залученості місцевих спільнот до формування та реалізації місцевої політики, участі у покращенні добробуту та вирішенні місцевих проблем;

§ сприяння консервації, відновленню та промоції культурних, історичних, природніх об’єктів та цінностей;

§ сприяння розвитку підприємництва, у тому числі соціального підприємництва, фермерства, кооперації, локальних промислів, ремесел, рекреаційної сфери, туризму, виробництв, що сприяють розвитку добробуту громад, їхня промоція;

§ сприяння розвитку інституту публічної служби, державного управління, підтримці реформ у сфері публічної служби, управління людськими ресурсами, сприяння запровадженню принципів належного врядування;

§ залучення молоді до громадської участі,  сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

 

 

Центр громадської адвокатури знаходиться у місті Львові за адресою:

 пр..В.Чорновола, 63, 7-й поверх, 706 офіс,

тел. 244-46-59, e-mail: cga@lawngo.net, info@lawngo.net.

 

 Запрошуємо до співпраці!

 

Centrum adwokacji społecznej (zał. 2007r.) jest niezalezną, bezdochodową organizacją społeczną, która łączy aktywistów społecznych, naukowców, dziennikarzy, studentów, aktywistów gromad lokalnych nad wprowadzaniem prawnych, informacyjnych, adwokacyjnych inicjatyw w sferze ochrony Praw Człowieka, rozwoju gromad lokalnych oraz samorządów lokalnych, zwiększenia możlowości NGO oraz organów władz publicznych do współpracy, innych instytutów demokratycznych, przeprowadzaniu badań analitycznych, monitiringów społecznych, lobbingu społecznie ważnych decyzji na państwowym i lokalnym poziomach.

Centrum adwokacji społecznej został utworzony w skutek samoorganizacji obrońców społecznych, prawników, dziennikarzy, politologów, studentów oraz aktzwistów społecznych.

Centrum posiada doświadczenie w nadawaniu bezpłatnej pomocy prawnej w kierunkach obrony Praw Człowieka oraz rozwoju gromad lokalnych, rozwoju instytucji demokratycznych, współpracy społeczeństwa i władz państwowych, zwiększeniu możliwości NGO, zwiększeniu przejrzystości i odpowiedzialności władz państwowych i samorządowych.

Na dzień dzisiejszy Centrum adwokacji społecznej prowadzi działalność w takich kierunkach:

§ Centrem jest realizowany jedyny w Ukrainie stale działający program wspierania organizacji sektora społecznego (NGO): społecznych, organizacji charytatywnzch, organizacji religijnych, związków zawodowych, organizacji biznesu non-profit, grup inicjatywnych, Organów Samoorganizacji Budynków Wielomieszkaniowych, organów samoorganizacji ludności (Strona programuwww.lawngo.net). Centrum był uczęstnikiem koalicji, a eksperci działali przy wspieraniu przyjmowania zmian do ustawodawstwa o działalnosci organizacji społecznzch i charytatywnych, działalności wolonterskiej oraz innych społecznie ważnych ustaw, dotyczących tworzenia korzystnego środowiska prawnego dla rozwoju NGO w kraju.

§ Wspieranie projektów internetowych: społeczno-prawny portal internetowy (www.pilga.in.ua), portal «Prawnik NGO» (www.lawngo.net), portal prawny dla nauczycieli (www.lawhelp.in.ua).

§ Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o mechanizmach rozwój społeczności gromad lokalnych, współpracy między władzami pokalnymi a mieszkańcami.

§ Prowadzenie kampanji informacyjnych dotzcyączch procesu decentralizacji w Ukrainie.

§ Wspieranie tworzeniu nowych zjednoczonych terztorjalnych gromad w ramach reforny terytorjalnego podziału obwodu Lwowskiego.

§ Opracowanie Strategji rozwoju nowoutworzonych i działających jóż gromad na terenie obwodu Lwowskiego.

§ Szkolenia działaczy lokalnych gromad o możliwościach pozyskania kosztów z funduszy krajowzch i zagranicznych na projektz rozwoju lokalnego.

§ Formowanie nowych precendentow prawnych, które odpowiadają międzynarodowym i Europejskim standardom.

§ Monitoringi społeczne oraz analiza ustawodawstwa i praktyk, lobbing zmian.

§ Formowanie, akumulowanie oraz rozpowszechnianie najlepszych ukraińskich i europejskich praktyk, przakładów udzialu społeczeństwa w formowaniu i realizacji państwowej i lokalnej polityki, praktyk reform demokratycznych.

  Organizacją realizowano 25 projektów grantowych, w tym we dwóch przy wsparciu Unii Europejskiej Centrum adwokacji społecznej był współuczęstnikiem.