Hot on line :: Статті


Порядок подання альтернативних звітів неурядовими громадськими організаціями відповідно до міжнародних договорів

          Держава, ратифікувавши міжнародні договори, взяла не себе зобов’язання дотримуватися вимог цих договорів і подавати доповіді про вживані нею заходи і про прогрес на шляху до додержання прав, визнаних у цих документах.

Відповідно до міжнародних Конвенцій та Пактів утворюються Комітети з захисту прав людини, до яких держави-учасниці подають свої доповіді, повідомляють про те, що інша держава-учасниця не виконує своїх зобов’язань за даним договором, а також  громадяни подають індивідуальні петиції (скарги), в яких стверджують, що якесь з їх прав, зафіксоване у відповідному договорі, було порушено, і котрі вичерпали усі внутрішньодержавні засоби правового захисту.

Цінним джерелом інформації для Комітетів також є неурядові правозахисні організації, а також незалежні установи. Доповіді, що представляються державами-учасницями, не завжди точно відображають становище в галузі прав людини, зокрема жінок, дітей та інвалідів, у даній країні і не завжди виявляють конкретні проблеми, що викликають занепокоєння. Неурядові організації надають інформацію, доповнюючи доповіді держав перед Комітетами, поширюють висновки та рекомендації, які готує Комітет після розгляду цих доповідей, а також сприяють втіленню їх у життя.

 Комітет по правах людини

            Комітет з прав людини вважає, що співпраця Комітету з національними та міжнародними неурядовими організаціями (НУО), які працюють у галузі заохочення та захисту прав людини, має винятково важливе значення для пропаганди та здійснення Міжнародного пакту про громадянські і політичні права  і Факультативних протоколів до нього. Мета цього документа полягає в тому, щоб уточнити і зміцнити відносини Комітету з НУО, а також посилити внесок НУО в здійснення Пакту на національному рівні. З початку 1980-х років НУО відіграють важливу роль у здійсненні Пакту і вносять внесок у роботу Комітету на всіх стадіях його діяльності. НУО представляють альтернативні / паралельні доповіді для розгляду Комітетом у зв'язку з доповідями держав-учасниць і процедурою подальших заходів з виконання заключних зауважень, допомагають авторам в поданні ними індивідуальних повідомлень, проводять брифінги для Комітету під час його сесій і сприяють підвищенню загальної поінформованості про Комітет і його діяльність. У цілому вони забезпечують важливу інформацію про здійснення діяльності Комітету і грають роль каталізатора в зміцненні процесу здійснення Пакту на національному рівні.

Комітет протягом багатьох років створював можливості для того, щоб неурядові організації могли відігравати конструктивну роль у процесі подання доповідей та розгляду Комітетом питань дотримання державами-учасницями їхніх зобов'язань. Відзначаючи той факт, що розгляд Комітетом доповідей держав-учасниць проводиться на основі конструктивного діалогу з державами-учасницями, Комітет вважає за необхідне, щоб цей діалог спирався на інформацію, що отримується не тільки від держав-учасниць, установ системи Організації Об'єднаних Націй і національних правозахисних установ, а й від НУО, для забезпечення змістовного і конструктивного обговорення.

Тому, НУО відіграють важливу роль у забезпеченні інформаційної основи в процесі підготовки доповідей на всіх його стадіях, включаючи розробку переліку питань та забезпечення інших заходів у зв'язку з заключними зауваженнями Комітету.

НУО рекомендується представляти альтернативні доповіді, що містять інформацію про здійснення деяких або всіх положень Пакту, зауваження по доповідях держав-учасниць та їх письмовими відповідями на перелік питань, а також інформацію про здійснення державою-учасницею попередніх заключних зауважень Комітету. Організаціям рекомендується забезпечити завчасне представлення доповідей до закінчення встановлених секретаріатом крайніх термінів.

НУО нерідко вносять вагомий внесок у підготовку доповіді держави-учасниці. Разом з тим така доповідь повинна завжди залишатися доповіддю держави-учасниці. Крім того, виконувана НУО роль щодо забезпечення інформації для доповіді держави-учасниці не повинна виключати можливості представлення альтернативної доповіді.

Комітет особливо відзначає бажаність отримання внеску НУО на ранній стадії процесу підготовки доповіді. Для цього Комітет завчасно повідомляє про свій графік розгляду доповідей. Комітет також вітає організацію брифінгів для НУО до затвердження переліків питань.

Комітет вітає подання альтернативних доповідей та усної інформації різними НУО під час сесії, а також присутність представників НУО в якості спостерігачів під час розгляду доповіді держави-учасниці. До початку сесії представникам НУО буде надаватися час для проведення офіційних закритих засідань з членами Комітету до початку розгляду доповіді держави-учасниці. Завдяки цьому НУО зможуть висловлювати свої думки, напрацювання, занепокоєння проблемами в усній формі з синхронним перекладом, а також відповісти на питання Комітету. Крім того, у НУО є можливість для подання Комітету докладної інформації під час неофіційних брифінгів.

Комітет закликає НУО вносити вклад в його процедуру подальших заходів по здійсненню заключних зауважень. НУО можуть подавати Комітету письмову інформацію, включаючи оцінку заходів, що вживаються державою-учасницею щодо здійснення заключних зауважень, відібраних Комітетом для процедури наступних заходів. Така інформація повинна представлятися у строки, встановлені для доповіді держави-учасниці про подальші заходи (а саме, через рік після прийняття заключних зауважень), або під час опублікування доповіді держави-учасниці про подальші заходи. Ця інформація повинна стосуватися тільки здійснення рекомендацій, виділених у заключних зауваженнях для розгляду згідно з процедурою подальших дій.

Комітет пропонує НУО представляти альтернативні доповіді в тих випадках, коли Комітет приймає рішення підготувати перелік питань і вивчити ситуацію в державі-учасниці за відсутності доповіді держави-учасниці. НУО буде надана така ж можливість коротко поінформувати Комітет в усній формі, яка передбачена згідно з регулярною процедурою представлення доповідей. НУО повинні враховувати, що вивчення ситуації в державі-учасниці в відсутності доповіді проводиться на відкритому засіданні.

НУО виконують важливу роль з надання допомоги передбачуваним жертвам порушення передбачених у Пакті прав людини, надаючи сприяння у представленні індивідуальних повідомлень Комітету відповідно до Факультативного протоколу. Їм пропонується представляти інформацію про подальші заходи щодо виконання Міркувань Комітету.

Комітет вітає співпрацю національних та міжнародних НУО і зроблений ними внесок, а також зазначає, що в силу матеріально-технічних і фінансових труднощів НУО не завжди можуть направляти своїх представників на сесії Комітету в Женеві або в Нью-Йорку. Тому Комітет вітає використання нових технологій, наприклад відеоконференційного зв'язку та засобів веб-трансляції, для розширення представленості всіх регіонів під час своїх сесій.

 Комітет з економічних, соціальних та культурних прав

                 З метою отримання найбільш достовірної та повної інформації Комітет, як це можливо, надає широкі можливості для роботи неурядових організацій з проханням надати відповідну інформацію. Вони можуть зробити це в письмовій формі в будь-який час до розгляду доповіді держави-учасниці. Комітет та передсесійна робоча група, відкриті також для подання інформації безпосередньо або в письмовій формі від громадської організації, за умови, що вона відноситься до питань порядку денного робочої групи. Крім того, Комітет відводить частину першого дня кожної сесії щоб включити представників неурядових організацій представити інформацію в усній формі. Така інформація повинна: ( a ) зосередити увагу саме на положеннях Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права; ( b ) мати безпосереднє відношення до питань, що розглядаються Комітетом; ( c ) бути достовірною; ( d ) не бути образливою. З метою забезпечення найбільш ефективної та максимально широкої участі неурядових організацій у діяльності комітету, прийнято на його двадцять четвертій сесії в 2000 році, документ, який пояснює, форми їх участі в роботі комітету і містить докладні керівні принципи для неурядових організацій з метою полегшення їх співпраці з Комітетом.

         Звіти повинні бути представлені англійською, французькою або іспанською мовами. Подаються в секретаріат КЕСКП за півторамісяці до початку сесії, і за два місяці до початку наради передсесійної робочої групи щодо тих держав, на які перелік питань буде прийнятий. Подаються в електронному вигляді, в 20 паперових копіях для сесії, і 7 паперових копях для передсесійоної робочої групи поштою.

 Комітет по правах інвалідів

               Існує кілька варіантів участі представників громадянського суспільства в роботі Комітету, зокрема: 1) під час періоду звітності держав; 2) у рамках процедури розгляду індивідуальних повідомлень (скарг), 3) в рамках механізму спеціальних розслідувань.

Щоб отримати найбільш повну інформацію, Комітет запрошує організації громадянського суспільства (місцеві, національні, міжнародні) надавати інформацію з питань, що стосуються виконання відповідною державою Конвенції, за кілька місяців до затвердження списку питань або розгляду доповіді країни.

Усі надані матеріали повинні:

• Вказувати повну назву організації.

• Вказувати країну, до якої відноситься інформація.

• Відзначати, чи може інформація бути опублікована на сайті Комітету. Всі матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Комітету, якщо не буде позначки "Конфіденційно".

• Бути викладені на одній з мов Секретаріату - англійська, французька або іспанська.

• Вітаються також документи з використанням шрифту Брайля.

Рекомендації:
Письмова інформація повинна бути короткою, точною, достовірною та об'єктивною наскільки можливо.

Вказувати пріоритетні питання і пропонувати рекомендації по країні, щоб полегшити роботу Комітету.

Особливо вітаються «альтернативні доповіді», які представляються в тій же формі, що й доповіді держав.

Вітаються доповіді, підготовлені групою організацій.

Представникам громадянського суспільства, охочим відвідати сесію Комітету, необхідно отримати акредитацію. Вони можуть відвідати публічні (відкриті) засідання Комітету як спостерігачі (тобто у них не буде можливості звернутися до Комітету) під час його зустрічей з делегаціями країн.

 Для отримання акредитації необхідно заповнити заявку на акредитацію (pdf і Word), та надіслати її факсом або електронною поштою. Своєчасна акредитація дозволить учасникам отримати перепустки на пункті охорони біля входу в Палац Націй.

 Комітет по ліквідації дискримінації щодо жінок

               Неурядові організації можуть направити Комітету альтернативні звіти. Це може бути зроблено усно або у письмовій формі.

Матеріали повинні бути надіслані електронною поштою (у форматі PDF), а потім поштою (30 копіями одним поданням). Всі матеріали повинні прибути за два тижні до початку сесії в Секретаріат Комітету.

Всі матеріали, представлені Комітету повинні:

1. Містити повну назву НУО;

 2. Вказати країну, для якої інформація відноситься

 3. Відправлені в електронному вигляді у форматі PDF і після цього в 30 екземплярів поштою. Усі звіти, які представлені в паперовій копії також повинні бути відправити в електронному вигляді і повинні бути ідентичними.

Комітет також виділяє час на його сесіях для НУО представити інформацію в усній формі. Усні виступи НУО повинні бути короткими. У середньому, не більше 10 хвилин виділено для всіх НУО, що бажають втрутитися в одній конкретної країни. НУО, що роблять усні виступи повинні забезпечити 35 письмових копій їх звітності. Там немає необхідності  відправити усну заяву заздалегідь.

 Комітет по правах дитини

             Комітет збирається в Женеві і, як правило, має  три сеанси на рік, що складається з трьох пленарних тижнів і одного тижня передсесійної робочої групи. Комітет також публікує своє тлумачення змісту положень про права людини, відомого як загальні коментарі з тематичних питань і організовує дні загальної дискусії.

Неурядові суб'єкти, які хочуть відправити додаткову інформацію Комітету з Прав Дитини повинні робити це 1 листопада (для лютого передсесійної робочої групи) / 1 березня (червень передсесійної робочої групи) / 1 липня ( за вересень / жовтень передсесійної робочої групи).:
Реквізити надсилання альтернативного звіту:
1 rue de Varambé
1202 Женева , Швейцарія
T : +41 ( 0 ) 22 740 4730
F : +41 ( 0 ) 22 740 4683
secretariat@childrightsconnect.org
Доповіді повинні включати інформацію, яка охоплює період часу до часу, зазначеного вище терміну. Доповіді, представлені заздалегідь не розглядатимуться до тих пір, поки крайній термін не пройшов.

 Акредитація для участі в сесії договірних Органів

              Всі спостерігачі, в тому числі НУО і національних правозахисних установ (НПЗУ), бажаючих бути присутніми на будь-яких засіданнях Комітетів (Комітет з прав Людини, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації дискримінації щодо Жінок , Комітет проти тортур, Комітет з Прав Дитини, Комітет з працівників-мігрантів, Комітет з прав інвалідів, Комітет з насильницьких зникнень), повинні бути належним чином зареєстровані.

Учасники повинні надати заповнену Реєстраційну Форму з направленням копії до секретаріату відповідного комітету, як правило, не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.

Неурядові організації, бажаючі зареєструватися для участі в засіданнях Комісії, повинні зробити це в електронному вигляді через Організацію Об'єднаних Націй. Учасники реєстрації через сайт автоматично отримують підтвердження, яке має бути представлено на вході, щоб увійти в приміщення Організації Об'єднаних Націй.

Хоча більшість засідання Комітетів проходять в Офісі Верховного комісара ООН з прав Людини в Палаці Вільсона, деякі Комітет, як Комітет по ліквідації дискримінації щодо жінок, проводять свої тренування в палаці Нації. Крім того, деякі з Комітетів, які проводять свої тренування в палаці Вільсона можуть містити одне або кілька своїх засідань під час сесії в палаці Націй, в залежності від їх пропускної здатності. Тому необхідно перевіряти місце відповідної сесії на веб-сторінках відповідних Комітетів.

Отже, підсумовуючи все вищевказане, можна сказати, що інформація і статистичні дані неурядових організацій приносять Комітету велику користь при оцінці фактичного становища громадян в окремих державах. Матеріали, що готуються з врахуванням відзначених цілей представлення доповідей, є вкрай корисні для виконання членами Комітету їхніх задач з аналізу доповідей держав-учасниць.

 Громадська організація «Центр громадської адвокатури» реалізовує за підтримки Проекту ПРООН «Демократизація і права людини в Україні» та Міністерства закордонних справ Данії моніторинг дотримання трудових прав та виконання зобов’язань державою-Україною щодо забезпечення умов для їхньої реалізації та захисту.

 

 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail