Hot on line :: Статті


Зменшення обсягів закупівель, що здійснюються без проведення конкурсних торгів (за договірною процедурою) до 10% від загального обсягу державних закупівель у першій половині 2015 року.

        Однією із умов співпраці України та ЄС було скорочення випадків, на які не поширюється закон про державні закупівлі, відповідно, обсягів таких закупівель за договірною процедурою.

 Чинним Законом «Про здійснення державних закупівель» визначено таких 15 пунктів, один із яких буде діяти до 31 грудня 2014 року. Вони описані вище.
 
Попереднім Законом «Про здійснення державних закупівель» встановлені були наступні винятки, коли дія Закону не поширювалась на такі предмети закупівлі:
 
1)     товари, роботи і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням   захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
2)     послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
3)     товари, роботи і послуги,   закупівля   яких   здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
4)     товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
5)     послуги, необхідні   для   здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
6)     товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки   і проведення виборів та референдумів в Україні;
7)     послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві";
8)     товари,   роботи   і послуги, закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону;
9)     товари,    роботи   і   послуги,   пов'язані   з   операціями Національного    банку    України   із   забезпечення   управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
10)послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ; 
11)юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України; 
12)об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про державну   підтримку    сільського   господарства   України" ;
13)товари,   закупівля яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, та його підприємствами шляхом укладення договорів   купівлі-продажу,   ф'ючерсних, форвардних контрактів виключно   на   біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в
установленому законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка
затверджується Кабінетом Міністрів України;
14)товари, що реалізуються відповідно до Закону України "Про
державний матеріальний резерв", закупівля яких здійснюється розпорядниками   бюджетних   коштів.   Умови   такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України;
15)послуги з авіаперевезень осіб,   щодо   яких   здійснюється державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";
16)роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, відповідно до статті 38 Закону України "Про регулювання   містобудівної діяльності";
17)послуги   з   нормування та стандартизації у будівництві;
18)товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень; 
19)природний газ; послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів   та   інші   послуги,   що застосовуються в міжнародній торговельній   та   фінансовій   практиці під час закупівлі та реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, у тому числі для потреб населення; 
20)товари, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти та до специфікації матеріалів і агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до конструкторської документації розробника виробу; 
21)послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням.
22)товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках   реалізації   проектів   цільових   екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією   таких   проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів; 
23)придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або   майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
24)послуги   третейських   судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;
25)товари   і   послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів та фестивалів, що мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами   і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України; 
26)корми для циркових тварин;
27)товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів),    виготовлення    (створення)   вихідних   фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів; 
28)послуги   з   авіаперевезень,   автоперевезень,   організації харчування,    проживання,    експлуатації    спортивних   споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних   зборів,   спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, лікарські і фармацевтичні препарати для збірних команд України;
29)фінансові   послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
30)цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства; 
31)освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
32)послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею   34   Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ; 
33)товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; 
34)товари, роботи і послуги, що закуповуються замовниками, які беруть участь в укладенні угод про розподіл продукції та/або є інвесторами   за   угодами   про розподіл продукції, укладеними відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" , з метою реалізації прав і виконання обов'язків інвесторів за такими угодами;
35)товари,   роботи   і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії для фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації    пріоритетних    проектів    у    галузі   сільського господарства;
36)товари,   роботи   і послуги, закупівля яких здійснюється державними    комерційними    підприємствами   та   господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) , дослідно-конструкторськими організаціями (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), у разі якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень;
37)бланки цінних паперів, бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання   спеціальних   елементів захисту, марки акцизного податку; 
38)послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної   системи  "Вибори".  
 
       Таким чином, із переліку винятків їх зменшено на 60 %.
Публікацію було створено в рамках проекту “Створення і впровадження державної системи контролю за коштами “Відкритий бюджет”, який впроваджується Центром політичних студій та аналітики у партнерстві з Центром громадської адвокатури за фінансової підтримки Європейської комісії в Україні.
Думки, погляди належать авторам і не обов'язково відображають погляди Європейської комісії в Україні


  Версія для друку

  Лінк на e-mail